Konkurse & NjoftimePune

Zyrtar/e i/e TI-së – Kastori

Në bazë të nenit 32 paragrafi 4 dhe nenit 82 të Ligjit Nr. 06/L-114 Për Zyrtarët Publikë, nenit 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 të Punës, nenit 4 të Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale, shpall:

Konkurs pune – rishpallje

 • Departamentit i TI-së
 • Pozita – Zyrtar i TI-së
 • Pagesa – 423.47 € (bruto)
 • Lloji i vendit të punës: me afat të caktuar, (12 muaj)
 • Nr. i ekzekutuesve: 1 (një)

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Të bëjë riparimin e harduerit dhe softuerit dhe pajisjeve tjera të TI-së,
 • Aftësi efektive të komunikimit dhe aftësi për të bashkëvepruar në mënyrë profesionale me klientët dhe stafin, aftësi për të punuar në mënyrë produktive në ekipe si zgjidhës i mirë i problemeve
 • Njohuri të konsiderueshme në mbrojtje kundër viruseve te sistemeve_Antivirus.
 • Riparues i rrjeteve, sistemeve, dhe aplikacionet për të identifikuar dhe përmirësuar mosfunksionimet dhe probleme të tjera operacionale.
 • Instalimi i sistemeve operative dhe aplikacione të tjera të nevojshme për punë normale të desktopit, ndihmë në çështjet e pazgjidhura të Helpdesk-ut.
 • Ofroj mbështetje të nivelit të parë për printerët e rrjetit dhe makinat fotokopjuese të rrjetit / dhe pajisje tjera të veçanta.
 • Koordinoj punën dhe te bëj riparime në laptop dhe kompjuterë.
 • Ripërshkruaj sistemet sipas nevojës.
 • Mirëmbaj sigurinë e zonës së Help Desk-ut
 • Detyra tjera të ngjashme, që i jep Kryesuesi i TI-së, dhe sipas nevojës.

Kushtet:

Diplomë e fakultetit

Shkathtësitë e kërkuara:

 • Diplomë universitare (minimumi bachelor në shkencat kompjuterike) si dhe 2 vite përvojë pune profesionale
 • Certifikimet dhe trajnime te përfunduara ne fushën e MCP dhe A+ apo CCNA janë përparësi.
 • Përvoja dhe LAN dhe WAN dhe telefoni janë përparësi
 • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme;
 • Shkathtësi në komunikim dhe planifikim të punës;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Të jetë i aftë  të përballojë dhe të organizojë punën;
 • Aftësi në punë nën presion dhe fleksibilitet;
 • Të jete person me integritet te larte personal dhe moral;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve të Office dhe sistemit operative Windows 10

Dokumentacioni i kërkuar:

 • Diploma universitare
 • Fotokopja e letërnjoftimit
 • Dy – rekomandime (nëse keni)
 • Certifikata të trajnimeve
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime.

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit, duke filluar nga data e publikimit më 17.03.2021 deri më datën 31.03.2021 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Instruksione Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni) për punësim gjendet në uebfaqen e KPMM-së: https://www.kosovo-mining.org/kpmm/mundesi-punesimi/ dhe pas plotësimit sipas çdo pike të aplikacionit, i bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni tek ne drejtpërdrejtë – Adresa jonë: Rr. Armend Daci nr.1, Bregu i Diellit, Prishtinë, ose përmes emailit icmm@kosovo-mining.org.

VËMENDJE: Njoftimet i gjeni në Ueb, ndërsa në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038240252202 prej orës 08:00–16:00. Aplikacionet e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën postare, ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar para kalimit të afatit për dorëzimin e aplikacioneve. Konkursi është i barabartë për të gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj diskriminimi ashtu siç parashihet me Ligjislacionin ne fuqi.

Related Articles

Back to top button